Rehe Küün

kodukord

Rehe küün üldine kodukord

Territoorium – Rehe küün ja väliterritoorium
Rendileandja – MTÜ Nelja küla reheküün esindaja
Klient – Rehe küün käest teenuse tellinud isik.
Külaline – Rehe küün külaline, kes viibib Rehe küün territooriumil

Hinnapakkumise saamine ei tähenda broneeringu kinnitamist.

Broneering hakkab kehtima peale Rehe küün kodukorraga nõustumist ja ettemaksuarve laekumist MTÜ Nelja küla reheküün kontole. Broneerimistasu on 50 % kogu rendisummast. Broneerimistasu ei kuulu tagastamisele, kui sündmus ei toimu kliendist tulenevatel põhjustel. Küll aga on võimalik ühe aasta jooksul valida endale uus sündmuse pidamise aeg.

Teenuste eest on võimalik tasuda ülekandega. Palume kinni pidada Rehe küün poolt määratud maksetähtajast.

Sündmuse alguses on Klient kohustatud tagama, et kõikidele Külalistele on Rehe küüni kodukorra reeglid teada. Klient vastutab tuleohutuse eest kogu sündmuse vältel. Klient kannab Rendileandja ees täielikku vastutust tekkinud kahjude eest, kaasaarvatud ka siis, kui kasutab kolmandate isikute/alltöövõtjate teenuseid (näiteks bändid, telgid, toitlustajad jne). Kolmandate isikute poolt osutatud teenustega tekkinud kahjud, kaasaarvatud prügi käitlemise kohustus kuulub Kliendile. Hoonetest esemete (mööbel, tehnika, nõud jm inventari) väljaviimine, mittesihtotstarbeline kasutamine ja kahjustamine on keelatud.

Rehe küün rendib maju isikutele, kes on vähemalt 21 a. vanad.

Territooriumi kasutamisel lähtutakse headest tavadest, varasse ja ümbruskonda suhtutakse heaperemehelikult.

Klient täidab kodukorra reegleid ja nõuab seda ka kõigilt teistelt Kliendiga kaasas olevatelt isikutelt.

Suitsetades tuleb suitsukonid asetada tuhatoosi või selleks ettenähtud kohtadesse, mis on vastavalt märgistatud.

Lõkke (tule) tegemise ja grillimise juures tuleb kinni pidada tuleohutuse reeglitest. Lõketetegemine, küünalde ja tõrvikute põletamine tuleb eelnevalt kokku leppida Rendileandja esindajaga. Kõik omavoliliselt tehtavad lõkked on keelatud s.h. ka küünalde põletamine nii õues, kui hoones. Prahi maha viskamine Rehe küüni territooriumil on keelatud . Prügi tuleb paigaldada rendileandja poolt paigutatud prügikastidesse.

Sündmuse kontrolli alt väljumisel, vandalismi korral, mitte allumine või muu selline tegevus annab rendileandja esindajale õiguse sündmus koheselt lõpetada (ilma tagasimakseid tegemata). Klient vastutab ka kõikide temaga kaasas olevate inimeste tegude eest. Kui keegi seltskonnast tekitab rendileandjale kahju, siis vastutab Klient.

Kahjustuste tekkimisel peab Klient korvama koheselt kahjud taastamisväärtuses vastavalt rendileandja poolt esitatud arvele. Rehe küün territooriumil on keelatud igasugune teisi häiriv ning ennast ja teisi ohtu seadev tegevus. Rendileandja ei vastuta võimalike kodukorra eiramisest tulenevate õnnetusjuhtumite eest.

Ilutulestik territoorium ja tossumasinate kasutamine hoones on keelatud.

Kliendi poolt valmistatava või tema poolt otse tellitud toitlustamise korral korraldab Klient jooksvalt toitlustusega kaasnevat järelkoristust ja vastutab tekkivate toidujäätmete käitlemise eest. Kaasatoodud elektrilise ja elektroonilise tehnika (näit. Külmikud jm. kodumasinad, helitehnika, valgustus jm) kasutamine ilma eelneva kokkuleppeta on keelatud.

Rehe küün ruumid ja territoorium tuleb Rendileandjale tagastada samas seisukorras, kui need olid Kliendile andmise hetkel. Eripuhastusteenuste teostamisel tasub Klient täiendavalt, vastavalt puhastusteenuse osutaja poolt väljastatud arvele. Sündmuse lõppedes teostavad Klient ja Rendileandja esindaja koos ruumide ja territooriumi ülevaatuse. Kõik sündmuse jooksul varale tekitatud kahjud ja võimalikud lisakoristuse kulud tuleb Kliendil kanda vastavalt Rendileandja poolt esitatud arvele.

Hinnakiri

Rehe küün rendi hind P-N 400 EUR
Rehe küün rendi hind R-L 600 EUR
Rehe küün rendi hind Jaanipäevaks on 1000 EUR

Hindadele ei lisandu käibemaksu.

Rendile andja jätab endale õiguse teha hinnakirjas muudatusi.